Over dit instrument

Schoolbesturen in Vlaanderen  krijgen de laatste decennia vanuit de overheid meer ruimte en autonomie voor het voeren van een eigen beleid. Deze verhoogde mate van zelfsturing brengt echter ook een verhoogde verantwoordelijkheid m.b.t. de kwaliteitsontwikkeling van scholen met zich mee. Het is daarom erg belangrijk dat schoolbesturen op een effectieve wijze vorm geven aan een krachtig beleidsvoerend vermogen. 

Het ene schoolbestuur slaagt er echter beter in om een krachtig beleidsvoerend vermogen te ontwikkelen dan het andere. Via dit initiatief wil de Koning Boudewijnstichting Nederlandstalige schoolbesturen in Vlaanderen en Brussel een zelfevaluatie-instrument aanbieden voor het in kaart brengen van en het reflecteren over het eigen beleidsvoerend vermogen. 

Het zelfevaluatie-instrument werd ontwikkeld in samenwerking met EduBROn, een onderzoeksgroep verbonden aan het departement Opleidings- en Onderwijswetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Uit onderzoek blijkt dat de doeltreffendheid van het beleid van een schoolbestuur gemeten kan worden aan de hand van een aantal dragers. De vragen die in het instrument aan bod komen, zijn gebaseerd op deze dragers. 

Schoolbesturen kunnen ervoor kiezen om naast de vaste modules rond het beleidsvoerend vermogen van het schoolbestuur ook enkele optionele modules toe te voegen. Deze modules peilen naar enkele beleidsdomeinen en naar de relatie tussen het schoolbestuur en de schoolleiders van zijn scholen enerzijds en tussen het schoolbestuur en de coördinerend directeurs van zijn scholengemeenschappen anderzijds. 

De initiatiefnemer kiest wie hij of zij uitnodigt om de vragenlijst in te vullen. Wanneer minimum drie personen de vragenlijst volledig invullen, krijgt de initiatiefnemer toegang tot een rapport op maat. Dit rapport vormt het vertrekpunt voor een interne dialoog, waarin schoolbesturen zelf de resultaten interpreteren en beoordelen om zo te identificeren wat goed gaat en waar het functioneren verbeterd kan worden.

Het is aangeraden om eerst de rubriek “veel gestelde vragen” te lezen. Daarin wordt verduidelijkt hoe het zelfevaluatie-instrument werkt en wat verstaan wordt onder beleidsvoerend vermogen, schoolbestuur, scholengemeenschap, enzovoort.

Wenst u meer te weten over het denkkader waarin de vragenlijst tot stand kwam, lees dan hier meer.